Poziv za upis na Teološko – katehetski institut Mostar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VODIČ ZA STUDIJ

Teološko-katehetski institut u Mostaru (TKIM) visokoškolska je
znanstveno-nastavna ustanova mostarsko-duvanjske i trebinjskomrkanske
biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u
Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u
Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i
potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom
katoličkih laika.
TKIM ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnoga
crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških
znanosti. Na njemu se poučava u bogoslovnim i filozofskim
znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici, te drugim društvenim i
humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi.
Svrha TKIM-a jest pružiti akademsku izobrazbu vjernicima laicima i
redovnicima kako bi oni, poznavanjem kršćanske vjere, Svetoga
Pisma i Predaje, obogatili vlastiti kršćanski život, postali sposobni
obrazložiti svoju vjere, stručno se osposobiti za poučavanje
katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, odnosno u
školama svih usmjerenja i stupnjeva, te sudjelovati u vršenju
crkvenoga apostolata (trajni đakoni, liturgijski animatori, djelatnici u
pastoralu, u kulturi, u sredstvima društvenog priopćavanja i drugo), tj.
svjesno, kvalificirano i aktivno sudjelovati u evangelizacijskom
poslanju Crkve u današnjem svijetu.

Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 22. veljače 2017.,
kanonski je također ustanovila Teološko-katehetski institut u Mostaru
kao crkvenu visokoškolsku znanstveno-nastavnu ustanovu u
poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u
Sarajevu, potvrdila je i odobrila na pet godina Statut TKIM-a te Plan i
program njegova trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg
diplomskog teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog studija.
TKIM je u skladu s navedenim Dekretom i odobrenim Statutom te
Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji između
Vrhbosanske nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske i Trebinjskomrkanske
biskupije, institucijski povezan s KBF-om koji za njega
preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu
djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva. Kongregacija je
tim činom uvrstila TKIM među visokoškolska učilišta Katoličke Crkve
na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga
ciklusa studija i stječu, u skladu s Bolonjskim procesom, akademske
titule i diplome prvostupnika (bakalaureata) i magistra (master)
religijske pedagogije i katehetike.
Studij na TKIM-u traje pet godina, i izvodi se kao redoviti studij
u dva susljedna ciklusa studija (3+2): trogodišnji
preddiplomski studij religijske pedagogije i katehetike i
dvogodišnji diplomski studij religijske pedagogije i
katehetike. Oba ciklusa studija usklađena su s europskim
sustavom prijenosa bodova (ECTS), po kojem se jednom
godinom studija u pravilu stječe 60 ECTS bodova a ukupno
300 ECTS bodova.
Preddiplomski ciklus studija
Preddiplomski studij traje tri godine ili šest semestara. Svaki
semestar opterećen je s 30 ECTS bodova što iznosi ukupno
180 bodova za cijeli preddiplomski studij. Semestar se sastoji
od 15 tjedana nastave, a svaki tjedan ima do 25 sati
predavanja i vježbi te vrijeme za izradu seminarskoga rada.
Osim položenih ispita i drugih obveza iz propisanoga
programa, uspješan završetak studija uključuje obvezu izrade
završnoga rada (bakalaureata) od najmanje 20 autorskih
kartica i obrane rada.
Preddiplomski studij obuhvaća, uz osnovne filozofske
predmete, sve osnovne teološke discipline s potrebnim
uvodom u znanstvenu metodu. U preddiplomskom ciklusu
studija predaju se sljedeće discipline: Povijest filozofije;
Sustavna filozofija, Sveto Pismo, Uvod u teologiju, Osnovno
bogoslovlje, Dogmatsko bogoslovlje, Moralna teologija,
Duhovno bogoslovlje, Patrologija, Povijest Crkve, Liturgika,
Kanonsko pravo, Opća pedagogija, Opća psihologija,
Religijska pedagogija i katehetika, Didaktika, izborni
predmeti, seminari i vježbe.
Sveučilišni preddiplomski studij je završni. Njegovim
završetkom studenti imaju otvoren pristup na sveučilišni
poslijediplomski studij religijske pedagogije i katehetike, te
pristup na druge srodne diplomske studije i programe na
društveno-humanističkom znanstvenom području na
fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS, u skladu s
uvjetima koje postavljaju ti fakulteti.
Završetkom preddiplomskoga studija stečeni su akademski
uvjeti, u skladu sa navedenim kompetencijama, i otvorene
mogućnosti za djelovanje u različitim područjima
društvenoga života, poglavito na crkvenome i socijalnom, u
Studij na TKIM-u
predškolskim vjerskim ustanovama, udrugama i socijalnim
ustanovama kojima je potreban prvostupnik religijski
pedagog i kateheta. Provostupnici mogu djelovati i u širem
društveno-kulturnom i socijalnom području, raditi u
sredstvima društvenoga priopćavanja, u izdavaštvu i crkvenoj
administraciji.
Diplomski ciklus studija
Diplomski studij traje dvije godine ili četiri semestra. Svaki
semestar opterećen je s 30 ECTS bodova što iznosi ukupno 120
ECTS bodova za cijeli diplomski studij. Dvogodišnji diplomski
(master) studij religijske pedagogije i katehetike nastavak je
trogodišnjega preddiplomskoga studija istoga smjera (3+2) s
kojim programski obuhvaća filozofske, psihologijske i biblijske
discipline, sustavnu teologiju, praktičnu teologiju i odgojne
znanosti. Ovaj studijski smjer i diplomski program omogućuje
znanstveno-teorijsku i stručno-praktičnu formaciju u sustavnoj i
praktičnoj teologiji, u općoj i osobito religijskoj pedagogiji,
katehetici, humanističkoj i duhovno-religioznoj kulturi
studentima koji se pripremaju za sveučilišno obrazovane
vjeroučitelje (nastavnike/profesore) u osnovnim i srednjim
školama, za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama, za
kvalificirane voditelje i animatore cjelokupnoga religioznoga
odgoja, kateheze i duhovno religiozne kulture u crkvenim
zajednicama te u medijima, kao i za istraživače na tim
područjima crkvenoga i širega društvenoga života. Osim
položenih ispita i drugih obveza iz propisanoga programa,
uspješan završetak studija uključuje obvezu izrade i
diplomskoga rada od najmanje 30 autorskih kartica i završni
ispit s obranom rada.
Diplomski ciklus studija na poseban način obuhvaća discipline
praktične teologije, osobito pastoralne teologije i religijske
pedagogije te druge odgojne znanosti važne za stjecanje
navedenih kompetencija. Uz stečeno teološko-katehetsko i
religijsko-pedagoško znanje, kod studenata se razvija
sposobnost za razumijevanje, kritičko razmišljanje i dijalog, prije
svega s humanističkim i društvenim, ali i ostalim znanostima.
Studij također pruža stručne kompetencije te metodičku
osposobljenost za znanstveno i odgovorno ophođenje u oblasti
vjere i religije unutar crkvene i društvene stvarnosti. Ujedno
osposobljava studente da prepoznaju i posreduju jedinstvo
kršćanske vjere i nauka u raznolikosti njezina povijesnokulturnoga
konteksta. Time studij priprema za zvanja koja
zahtijevaju specijaliziranu teološku i religijsko-pedagošku
stručnost u Crkvi, u znanstvenim i raznim društvenohumanističkim područjima.