Svećenici do sada

SVEĆENICI:

 

Župa sv. Marka – Cim i župa sv. Luke – Ilići od osnutka do 2003. godine  imale su svaka svoga župnika. Od 2003. godine imaju jednog svećenika za obje župe.

don VINKO RAGUŽ

  Prvi župnik župe sv. Marka ev. – Cim

(1993.-1995.)

Rođen u Kruševu 1961. god. Roditelji: Marijan i Božica r. Mišković. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1987. Đakonat u Sarajevu 1986. podijelio mu je nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat (svećeništvo) u Mostaru 29. lipnja 1987.  biskup Pavao Žanić.

Službe: Župni vikar u Gabeli Polju (1987.), Dračevu (1987.-1989.), Potocima (1989.-1991.), Mostaru – Katedrala (1991.-1992.); upravitelj župe u Mostaru – Cim (1993.-1995.), upravitelj župe u Aladinićima (od 1995.-2004.), župnik u Aladinićima (2004.-2012.), privremeni župni upravitelj u Stjepan Krstu (1995.-1998.), župnik u Dračevu (2012.-…), dekan Stolačkoga dekanata (2013.-2014.)

don ILIJA DRMIĆ

Drugi župnik župe sv. Marka ev. – Cim

(1995.-2000.)

Rođen u Dobrićima, župa Grabovica, 1954. od roditelja Grge i Marije r. Gale. Osnovno školovanje pohađao je u Grabovici i Prisoju, a srednju klasičnu gimnaziju i sjemenište na Šalati u Zagrebu (1970.-1974.). Filozofsko-teološki studij pohađao je na nadbiskupijskoj bogosloviji u Sarajevu, koji je završio 1982. god. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Zagrebu 1989. s radnjom: Župa Grabovica kroz 150 godina. Godine 1992.  diplomirao je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Đakonat mu je podijelio biskup Pavao Žanić u Grabovici 2. kolovoza 1981., a prezbiterat isti biskup u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru 27. lipnja 1982.

Službe: Urednik biskupijskog lista Crkva na kamenu je najprije od 1982. do 1986., pa ponovno od 1992. do danas. Ujedno je i lektor toga lista, kao i brojnih drugih knjiga i publikacija te je i sam objavio nekoliko zanimljivih knjiga. U međuvremenu je bio na studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ravnatelj biskupijske izvještajne agencije KIUM (1992.- danas), bilježnik Crkvenog suda u Mostaru (1995.-2008.), župni upravitelj župe sv. Marka ev. u Cimu u Mostaru (1995.-2000.), a potom župni upravitelj župe Crnač kod Širokog Brijega (2000.-2007.). Budući da tu župu fizički nije uspio preuzeti, boravio je i nadalje u Mostaru. God. 2007. don Ilija je imenovan župnikom župe Vinica, a od 2012. župnik je župe sv. Jure u Viru. Od kolovoza 2020. godine imenovan je župnikom župe sv. Franje Asiškog u Rašeljkama.

                    don ŽELJKO MAJIĆ

Prvi upravitelj župe sv. Luke ev.-Ilići

(od siječnja do srpnja 1993.)

Rođen u Drinovcima 1963. god. Roditelji: Mihovil i Matija. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio je 1988. Poslijediplomski studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu (1993.-1995.), magistrirao iz Pastoralne teologije na temu Pastoralna skrb Propagande fidei za Trebinjsku biskupiju u vremenu turske okupacije. Đakonat u Sarajevu 1987., reditelj je bio nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1988., reditelj biskup Pavao Žanić.

Službe: upravitelj Svećeničkoga doma u Potocima (1988.-1989.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1989.-1993.), župni upravitelj u Mostaru- Ilići (od siječnja do srpnja 1993.), duhovni pomoćnik u Mostaru – Katedrala (1995.-1997.), osobni tajnik biskupa Ratka Perića (1997.-2000.), upravitelj župe Blagaj-Buna (2000.-2006.), vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu (2006.-2012.). Od 2012. godine je generalni vikar naših biskupija.

don IVAN ZOVKO

Drugi župnik u Ilićima

(srpanj 1993.-2000.)

Rođen u Pologu 1948. god. Roditelji: Stanko i Danica r. Zovko. Filozofsko-teološki studij u Splitu i Sarajevu završio 1975. Đakonat u Sarajevu 1974. podijelio mu je nadbiskup Smiljan Čekada. Prezbiterat u Pologu 29. lipnja 1974. podijelio je biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Šipovači-Vojnićima (1975.-1976.), Pologu (1976.-1980.), Mostaru – Katedrala (1980.-1984.); župnik na Rotimlji (1984.-1993.), Mostaru – Ilići (1993.-2000.), Jablanici (od 2000.-2017.).

don GORDAN BOŽIĆ

Treći župnik Ilića

(2000.-2003.)

Rođen je 24. listopada 1966. u Blizancima, župa Gradina, općina Čitluk, a sin je Mladena i Ljilje r. Zubac. Četiri razreda osnovne škole završio je u Blizancima (1973.-1977.) a sljedeća četiri u Čitluku (1977.-1981.). Nakon toga završio je klasičnu gimnaziju u Biskupijskom sjemeništu u Dubrovniku (1981.-1985.) te je ujesen 1985. upisao studij filozofije i teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Nakon prve godine studija služio je vojsku u Bitoli (1986.-1987.), potom nastavio studij u Sarajevu gdje je završio pet godina, a šestu (1991.-1992.) na Nadbiskupskoj teologiji u Splitu. Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je 5. travnja 1992. biskup Pavao Žanić u Splitu (župa sv. Pavla, Pujanke) a za svećenika 29. lipnja 1992. biskup na istome mjestu.

Službe: župni vikar u Šipovači-Vojnićima (1992.-1993.), župni vikar u Studencima (1993.-1994.), župni vikar u Mostaru, u župi sv. Ivana ap. I ev.- Centar-Zalik (1994.-1998.), župni vikar u Stocu(1998.-2000.), župni upravitelj župe sv. Luke ev.-Ilići u Mostaru (2000.-2003.), župni upravitelj župe Rotimlja i iseljene župe Stjepan Krst (2003.-2009.), župnik u Prisoju  općina Tomislavgrad (2009.-2014.). Od 2014. godine župnik je na Domanovićima.

don IVO ŠUTALO

Župni upravitelj Cima (2000.-2006.);

župnik Ilića (2003.-2006.)

Rođen u Deranima, župa Hrasno, općina Stolac, 1964. god. Roditelji: Rafo i Janja r. Marić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio 1990. Poslijediplomski studij na Institutu duhovnosti pri Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, magistrirao 1995. Đakonat u Sarajevu 1989. podijelio mu je nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1990. biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1990.-1993.); župni vikar u Mostaru – Rudnik-Orlac (1995.-1998.) župni upravitelj u Mostaru – Rudnik- Orlac (1998.-1999), Drežnici (1999.-2000.), Cimu (2000.-2006.), župnik u Ilićima (2003.-2006.), Blagaju-Buni (2006.-2009.), Studencima (2009.-2016.), Trebinje (od 2016.) i profesor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

don JOZO ČIRKO     

župnik Ilića i župni upravitelj Cima (2006. – 2011.)

Rođen u Tomislavgradu 1966. god. Roditelji: Stipe i Anđa r. Udovičić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Splitu, diplomirao na KBF u Zagrebu, 30. ožujka 1995. Poslijediplomski studij iz Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Urbaniana, magistrirao je u lipnju 2000. Đakonat je primio u Bolu na Braču 1993. a podijelio ga je biskup Pavao Žanić. Prezbiterat u Prisoju 29. lipnja 1993. podijelio također biskup Pavao Žanić.

Službe: pomoćnik nadstojnika u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1992.-1993.), župni vikar u Neumu (1993.-1994.), Studencima (1994.-1997.), Domanovićima (1997.-1998.), Mostaru – Katedrala (2000.-2006.); župni upravitelj Mostarskog Graca (2001.-2006.). Župnik u Mostaru – Ilići, i župni upravitelj u Mostaru – Cim (2006.-2011.) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru. Od  2011. Župnik je u župi Šipovači-Vojnići.

don IVAN PERIĆ

župnik Ilića i župni upravitelj Cima

(2011. –     )

Rođen u Stocu 1971. god. Roditelji: Fabijan i Janja r. Raguž. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Bolu, diplomirao 1996. radnjom: Droga. Poslijediplomski studij u Rimu (2002.-2004.) gdje je magistrirao iz pastoralne teologije, a tema rada je bila Apostol mladeži blaženi Ivan Merz. Đakonat u Bolu 1995. podijelio mu je kardinal Vinko Puljić, a prezbiterat u Rotimlji 29. lipnja 1996. biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1996.-2000.), Domanovićima (2000.-2002.), postdiplomski studij u Rimu (2002.-2004.), župnik u Mostaru – Rudnik-Orlac (2004.-2011.) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru. Od 2011. župnik je Ilića i Cima.

 don MARIN KREŠIĆ

 đakon u župama Cim i Ilići

(rujan 2016. – lipanj 2017.)

Rođen u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao,  a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu „Liturgijski kalendar u životu Crkve“. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru. Za đakona je zaređen 4. prosinca 2016. u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira u Cimu – Ilićima. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi. Za svećenika Mostarsko – duvanjske biskupije zaredio ga je 25. lipnja 2017. biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali. Svoju Mladu Misu proslavio je 29. srpnja 2017. u rodnoj župi. Nakon Mlade Mise svoju prvu službu dobiva kao župni vikar župe sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek u Gradini, Krehin Gradac. Od veljače 2019. do kolovoza 2020. djeluje kao župnik župe sv. Stošije u Biogradu na Moru. U kolovozu 2020. godine preuzima službu župnika župe sv. Jure u Viru.

PETAR FILIPOVIĆ

đakon u župama Cim i Ilići

(rujan 2018. –  srpanj 2019.)

Rođen u Mostaru, 30. lipnja 1994. kao treće od četvero djece u obitelji Marka i Marice r. Buconjić. Nakon završene osnovne škole upisao je Srednju elektrotehničku školu Ruđera Boškovića u Mostaru. Po završetku srednje škole odlučuje se za svećenički poziv te 2013. godine započinje svoj teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, a dovršava ga 2018. godine u Zagrebu na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove na Jordanovcu. Od rujna iste godine biskup Ratko šalje ga na pastoralno – teološku godinu prakse u župe sv. Marka ev. u Cimu i sv. Luke ev. u Ilićima. Za đakona je zaređen 27. listopada 2018. u župi Rođenja BDM u Pologu. Svoj đakonski praktikum nastavlja u župama Cim i Ilići. Za svećenika Mostarsko – duvanjske biskupije biskup Ratko Perić ga je zaredio na Petrovdan, 29. lipnja 2019. godine u mostarskoj katedrali. Svoju Mladu Misu proslavlja sutradan u rodnoj katedralnoj župi. Od rujna 2019. na službi je kao župni vikar u župi Presvetog Srca Isusova u Studencima.

Don ANTONIO KREŠIĆ

župni vikar u župama Cim i Ilići

(rujan 2020. –        )

Svećenik Trebinjsko – mrkanske biskupije. Rođen u Dubrovniku, 6. studenoga 1993. od oca Nikole i majke Marice, r. Obad iz župe Bezgrešnog začeća BDM – Hrasno. Nakon završene osnovne škole u Hutovu upisao je Opću gimnaziju u Čapljini (2008. – 2012.). Po završetku srednje škole upisuje Pravni fakultet u Mostaru. Nakon završene druge godine studija odlučuje se na svećenički poziv te 2014. godine odlazi u Zagreb na Filozofsko – teološki institut Družbe Isusove na Jordanovcu. Diplomirao je u lipnju 2019. godine. U rujnu iste godine biskup Ratko ga šalje na pastoralno – teološku godinu prakse u župu sv. Franje Asiškog u Čapljinu gdje obavlja i svoj đakonski praktikum. Za đakona je zaređen 30. studenoga 2019. u crkvi Duha Svetoga u Bobanovu naselju, župa Prenj, a za svećenika na Petrovdan, 29. lipnja 2020. po rukama biskupa Ratka Perića. Svoju Mladu Misu proslavlja 5. srpnja 2020. u župi Hrasno. Dekretom biskupa Ratka od rujna 2020. godine imenovan je župnim vikarom župa sv. Marka – Cim i sv. Luke – Ilići.